Newsletter Centre Delàs - Pau Global 104

 - - -
logo newsletter

PAU GLOBAL

Butlletí electrònic del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Número 104 (más abajo en castellano)

Campanyes

 PORTADA DÍPTICODEF copiar

El Centre Delàs ha creat el material de divulgación És possible un país sense exèrcit? on exposa de forma visual quin són els perills i les amenaces actuals, quines són les despeses de mantenir aquests exèrcits i què li suposaria a Catalunya tenir un exèrcit propi. 

Articles

Solidaritat amb el poble de Síria - Comunicat de Tadamon Catalunya - Centre Delàs 

En el marc de les revoltes àrabs i de les contrarevolucions, Síria pateix, des de fa més de quatre anys, una cruel guerra. En aquest context, El Centre Delàs s'hi adhereix al comunicat de Tadamon Catalunya, solidaritat amb les lluites populars a l'Orient Mitjà, dret a l'asil per a les persones refugiades.

Escolti'n, que no volem una altre guerra freda - Tica Font 

El conflicte d'Ucraïna s'està conduint com en els vells temps de la guerra freda . EUA i Rússia es tornen a enfrontar en sòl europeu en una guerra d'amenaces que inclou les armes nuclears. Tica Font adverteix que els europeus no toleraran una escalada nuclear a Europa.

Grècia, Syriza i la questió militar - Pere Ortega

Aquest article revisa l’enorme grau de militarisme i despesa militar com una de les causes principals dels alts nivells d’endeutament de Grècia. 

BANNERADEUALESARMES

Darwinisme, cultura de violència i neoliberalisme. Cauen les màscares - Eduardo Salvador

En aquest article l’autor ens mostra com s’ha instaurat la cultura de la violència des d’una visió de darwinisme social. El monopoli de la violència i la legitimitat és el garant que fa que es mantinguin les desigualtats en qualsevol societat desigual.

Falsos dilemes de la seguretat - Albert Orta 

En aquest article l’autor ens mostra com en el marc de fundar un nou Estat sorgeix la possibilitat de discutir obertament una qüestió fonamental però sovint obviada en el debat públic majoritari: la pertinença dels exèrcits avui en dia.

Internet com a arma - Pere Brunet 

En aquest article l’autor ens mostra com Espanya es situa en el tercer país al món en actes cibernètics hostils en un marc on l’any passat es van registrar més de setanta mil atacs per xarxa contra empreses, ciutadans, infraestructures critiques i institucions de l'Estat. 

Notícies 

Seminari intern del Centre Delàs 2015

Aquest any, en un context de canvi pel Centre Delàs, que ha portat a l'entitat a treballar amb total autonomia i independència, hem organitzat un seminari intern de debat , reflexió i autoformació per les membres , sòcies i col·laboradores del Centre , amb l'objectiu de reflexionar conjuntament sobre el futur de l’organització. 

El Centre Delàs estudis per la Pau s'estrena com a nova entitat membre de Lafede.cat

El Centre Delàs ja forma part de Lafede.cat com a membre de ple dret tal i com es va decidir en la seva última assemblea anual. D'aquesta manera ja són 114 organitzacions que composen la xarxa de Lafede.cat amb l’objectiu de promoure l’acció col·lectiva i treballar activament per la justícia social 

Publicacions

Informe colombia

Informe : Setge a les comunitats : Els impactes d'una empresa catalana , Grup TCB , a Buenaventura , Colòmbia

Autors: Tomàs Gisbert, María Jesús Pinto i Javier Sulé

 Agenda

Dijous 30 de Juliol 2015, 08:00am

Conferència despesa militar - Chloé Meulewaeter - Quito

Universitat Internacional SEK, Quito, Ecuador.

Dissabte 1 d'Agost 2015, (matí) 

Taller Banca Armada - Jordi Calvo - Can Foix (Cubelles) 

Encuentro de Verano de Alternativa antimilitarista MOC

 

Versión en castellano

Campañas

 PORTADA DÍPTICODEF copiar

El Centro Delàs ha creado el material de divulgación Es posible un país sin ejército? donde se expone de forma visual cuales son los peligros y las amenazas actuales, cuantos son los gastos de mantener estos ejércitos y que le supondría a Cataluña tener un ejército propio.

Artículos

Solidaridad con el pueblo de Síria- Comunicado de Tadamon Cataluña - Centro Delàs 

En el marco de las revueltas árabes y de las contrarrevoluciones, Siria sufre, desde hace más de cuatro años, una cruel guerra. En este contexto, El Centro Delàs se adhiere al comunicado de Tadamon Cataluña , solidaridad con las luchas populares en Oriente Medio, derecho al asilo para las personas refugiadas

Oigan que no queremos otra guerra fria - Tica Font 

El conflicto de Ucrania se está conduciendo como en los viejos tiempos de la guerra fría. EEUU y Rusia se vuelven a enfrentar en suelo europeo en una guerra de amenazas que incluye las armas nucleares. Tica Font advierte que los europeos no tolerarán una escalada nuclear en Europa

Grecia, Syriza y la cuestión militar - Pere Ortega 

Este artículo revisa la enorme grado de militarismo y gasto militar como una e las causas principales de los altos niveles de endeudamiento de Grecia.

blogadiosALasArmas

 

 

Darwinismo, cultura de la violencia y neoliberalismo: caen las mascaras - Eduardo Salvador 

En este artículo el autor nos muestra como se ha instaurado la cultura de la violencia desde una visión de darwinismo social. El monopolio de la violencia y la legitimidad es el garante que hace que se mantengan las desigualdades en cualquier sociedad desigual

Falsos dilemas de la seguridad  - Albert Orta 

En este artículo el autor nos muestra como en el marco de fundar un nuevo Estado surge la posibilidad de discutir abiertamente una cuestión fundamental pero a menudo obviada en el debate público mayoritario: la existencia de los ejércitos hoy en día.

Internet como arma - Pere Brunet 

En este artículo el autor nos muestra como España se sitúa en el tercer país en el mundo en actos cibernéticos hostiles en un marco donde el año pasado se registraron más de setenta mil ataques por red contra empresas, ciudadanos, infraestructuras criticas e instituciones de el Estado.

 

Noticias

Seminario interno del Centro Delàs 2015

Este año, en un contexto de cambio por el Centro Delàs, que ha llevado a la entidad a trabajar con total autonomía e independencia, hemos organizado un seminario interno de debate, reflexión y autoformación por los miembros, socias y colaboradoras del Centro, con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre el futuro de la organización.


El Centro Delàs estudios para la Paz se estrena como nueva entidad miembro de Lafede.cat


El Centro Delàs ya forma parte de Lafede.cat como miembro de pleno derecho tal y como se decidió en su última asamblea anual. De esta manera ya son 114 organizaciones que componen la red de Lafede.cat con el objetivo de promover la acción colectiva y trabajar activamente por la justicia social

Publicaciones

Informe colombia

Informe: Cerco a las comunidades : Los impactos de una empresa catalana, Grupo TCB, en Buenaventura , Colombia

Autores : Tomás Gisbert , María Jesús Pinto Y Javier Sulé

 

 

Agenda

Jueves 30 de Julio 2015, 08:00 am

Conferencia gasto militar - Chloé Meulewaeter - Quito

Universidad Internacional SEK, Quito, Ecuador.

Sábado 1 de Agosto 2015, (mañana)

Taller Banca Armada - Jordi Calvo - Can Foix (Cubelles)

Encuentro de Verano de Alternativa antimilitarista MOC

 

 - - -
No t'interessa?

 

Artículo publicado en Anuario de Movimientos Sociales 2014, Fundación Betiko, Enero 2015. Disponible online en: www.fundacionbetiko.org