Materials de treball 53/ Materiales de trabajo 53

Revista Materials de treball 53

 - Cal abolir les armes nuclears, Editorial.

 - Contribució de les empreses espanyoles al finançament de l’armament nuclear, Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny.

 - Situació actual de l’arsenal nuclear mundial, Teresa de Fortuny i Xavier Bohigas.

 - La meva crida al món, Masashi Teshima.

 - La meva experiència d’un bombardeig i el desig per un món en pau lliure d’armes nuclears, Kuniko Kimura.

Per descarregar el document faci clic aquí

 portada matTreball53 cast

Revista Materiales de trabajo 53

- Es necesario abolir las armas nucleares, Editorial.

- Contribución de las empresas españolas a la financiación del armamento nuclear, Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny.

- Situación actual del arsenal nuclear mundial, Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas.

- Mi llamamiento al mundo, Masashi Ieshima.

- Mi experiencia de un bombardeo y el deseo por un mundo en paz libre de armas nucleares, Kuniko Kimura.

Para descargar el documento haga clic aquí.