Vendes controvertides d'armes espanyoles per a la guerra i la repressió / Ventas controvertidas de armas españolas para la guerra y la represión

(abajo en castellano)

Comunicat del Centre Delàs Armes espanyoles a Aràbia Saudita, armes per a la guerra i la repressió i infografia sobre vendes controvertides d'armes espanyoles

ExportsControvertidas14CAT

Des del Centre Delàs volem expressar el nostre rebuig i preocupació sobre la possible venda de cinc corbetes Avante 2200 per part de l’empresa espanyola Navantia a l’armada de l’Aràbia Saudita. Denunciem el risc que aquestes corbetes puguin ser utilitzades per a estrènyer el bloqueig naval al qual la coalició de països liderada per Riad ha sotmès el Iemen des de març de 2015, amb conseqüències catastròfiques per a la seva població, un fet que suposaria, per part de l'Estat espanyol, una clara violació del dret humanitari i de la legislació nacional sobre exportacions de material de defensa i doble ús, així com de la normativa europea i del Tractat internacional sobre el Comerç d’Armes. Els criteris susceptibles de nos ser respectats en les transferències d’armes a l’Aràbia Saudita són: el criteri 2, per la vulneració del dret internacional humanitari i la comissió de greus violacions de drets humans; el 4, per contribuir a agreujar la situació regional; i el criteri 7, pel risc manifest de desviament en l’ús, en poder ser utilitzat per a cometre violacions de drets humans o perpetrar crims de guerra al Iemen o per la seva possible reexportació a altres conflictes com el de Síria.

Aprofitem per recordar que l’Estat espanyol és precisament un dels principals subministradors d’armament del règim saudita, a través d’empreses com Navantia, que, a més a més, és de titularitat pública. De fet, durant els darrers anys, l’Aràbia Saudita s’ha consolidat com un dels principals compradors d’armes fabricades a l’Estat espanyol, amb un volum total de compres de 744 milions entre 2010 i 2014. Darrerament, en el període 2010-2014, Riad s’ha situat com al tercer principal comprador d’armes espanyoles, amb un 10% de les exportacions totals. El 2015, el volum de vendes d’armament produït per empreses espanyoles al règim saudita s’ha disparat, amb 447,6 milions d’euros durant el primer semestre de l’any, una xifra que suposa un 26% de tot el material de defensa exportat per l’Estat espanyol en aquell període.

Aràbia Saudita és soci preferent d'Espanya en els països del Golf, però també un dels principals importadors mundials d'armament i potència militar en els conflictes d'Orient Pròxim, subministrant armament a l'oposició al règim sirià i intervenint amb atacs aeris al Iemen, resultant en morts civils. I això sense oblidar les greus i sistemàtiques violacions de drets humans al país.

Per últim, exigim la fi de tots els contractes de venda d’armament amb l’Aràbia Saudita, com han fet per exemple Bèlgica i Suècia, i amb tots els altres clients de la indústria armamentística espanyola al Golf Pèrsic, involucrats en conflictes militars i/o que hagin comès violacions de drets humans, com ara els Emirats Àrabs Units, Kuwait, Qatar o Bahrain. Un món més segur no es construeix omplint d’armes una de les zones més convulses del planeta.

Barcelona, 27 de gener de 2016, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

 Comunicado del Centro Delàs Armas españolas a Arabia Saudí, armas para la guerra y la represión e infografia sobre ventas controvertidas de armas españolas

ExportsControvertidas14CAS

Desde el Centro Delàs queremos expresar nuestro rechazo y preocupación sobre la posible venta de cinco corbetas Avante 2200 por parte de la empresa española Navantia a la armada de Arabia Saudí. Denunciamos el riesgo de que estas corbetas puedan ser utilizadas para estrechar el bloqueo naval al que la coalición de países liderada por Riad  ha sometido a Yemen des de Marzo de 2015, con consecuencias catastróficas para su población. Un hecho que supone por parte del Estado español una clara violación del derecho humanitario y la legislación nacional sobre exportaciones de material de defensa y doble uso, además de la normativa europea y el Tratado internacional sobre el Comercio de Armas. Los criterios susceptibles de no ser respetados en las transferencias de armas a Arabia Saudí son: el criterio 2, por la vulneración del derecho internacional humanitario y la comisión de graves violaciones de derechos humanos; el 4 por contribuir a agravar la situación regional; y el criterio 7 por el riesgo manifestó de desvió en el uso, al poder ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos o perpetrar crímenes de guerra en Yemen o por su posible reexportación a otros conflictos como el de Siria.

Aprovechamos también para recordar que el Estado español es precisamente uno de los principales suministradores de armamento al régimen saudí, a través de empresas como Navantia que además es de titularidad pública De hecho, durante los últimos años, Arabia Saudí se ha consolidado como uno de los principales compradores de armas fabricadas en el Estado español, con un volumen total de compras de 744 millones entre 2010 y 2014. Últimamente, en el periodo 2010-2014, Riad se ha situado como el tercer principal comprador de armas españolas, con un 10% de las exportaciones totales.

En el 2015 el volumen de ventas de armas producidas por empresas españolas al régimen saudí se ha disparado, con 447,6 millones de euros durante el primer semestre del año, una cifra que supone un 26% de todo el material de defensa exportado por el Estado español en ese periodo.

Arabia Saudí es socio preferente de España en los países del Golfo, pero también uno de los principales importadores mundiales de armamento y potencia militar en los conflictos de Oriente Próximo, suministrando armamento al régimen sirio e interviniendo con ataques aéreos en el Yemen, causando muertes civiles. Y eso sin olvidar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país.
Por último, exigimos el fin de todos los contratos de venta de armamento con Arabia Saudí, como han hecho por ejemplo Bélgica y Suecia, y con todos los demás clientes de la industria armamentística española en el Golfo Pérsico, involucrados en conflictos militares y/o hayan cometido violaciones de derechos humanos como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar o Bahréin.
Un mundo más seguro no se construye llenando de armas una de las zonas más convulsas del planeta.

Barcelona, 27 Enero de 2016, Centro Delàs de Estudios por la Paz.