Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

 - - -
logo newsletter

Barcelona, 21 de setembre 2015: Comunicat del Centre Delàs d'Estudis per la Pau coincidint amb el Dia Internacional de la Pau


Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

(más abajo en castellano)

refugees welcome 1

Solidaritat i responsabilitat amb les refugiades de les guerres i de la misèria

L'actual crisi de refugiats, en la qual milions de persones estan fugint de la guerra, de la repressió política o d'estats fallits en diversos països, és un recordatori del terrible dany que generen els conflictes armats a nivell mundial.

Molts són els refugiats que arriben a les vores d'Europa fugint de la guerra de Síria, però també del conflicte i la inestabilitat en països com Líbia, la República Centreafricana, l'Iraq i molts altres en què les potències europees estan implicades, ja sigui mitjançant intervencions militars o la venda d'armes.

Ara que milers de refugiats arriben a les nostres fronteres es fa obligat mirar enrere i recordar que durant les dues guerres mundials, van ser els nostres avis els que es van embarcar en llargs viatges a la cerca de refugi. Lluny de fomentar la imatge dels refugiats com a persones pobres, desarrelades o desprotegides els hem de tractar des de la solidaritat internacional, des de la condemna absoluta a totes les guerres i a les decisions polítiques que les generen.

Considerem que la Unió Europea i els països membres de l'OTAN, així com tots els països del món que opten per la via militar i violenta, haurien d'assumir responsabilitats per les intervencions armades que realitzen.
 
Alertem davant la possibilitat que aquesta crisi pugui servir per implementar mesures polítiques que estan en contra del Dret Internacional i que augmentin la militarització dels controls fronterers i de seguretat, fent perillar la lliure circulació de les persones a l'espai Schengen. En aquest sentit, reivindiquem el valor i la valentia de les persones que intenten salvar les seves vides i les de les seves famílies i condemnem el tracte que se'ls està donant des de les fronteres i des dels carrers d'alguns països europeus.

Finalment, condemnem també les tremendes desigualtats que pateix el nostre món perquè moltes persones hagin de deixar la seva llar enrere, i reivindiquem la implementació de mesures polítiques que fomentin la seguretat humana, així com i la fi de la fabricació, inversió, i comercialització de armes.

Des del Centre Delàs denunciem que aquesta crisi és la de les guerres i la de les misèries i desigualtats que aquestes desencadenen. Reivindiquem que des dels països membres de la UE i de l'OTAN s'assumeixi la responsabilitat de les conseqüències de les guerres que promouen i alimenten i es prenguin les mesures polítiques necessàries per acabar amb elles per la via pacífica.

Demanem mesures polítiques concretes i d'urgència que permetin l'acollida immediata de les refugiades i altres persones que fugen de la guerra, la misèria i la repressió.

Reivindiquem la responsabilitat dels estats, el seu paper en els conflictes armats i apel•lem a que assumeixin les conseqüències de les seves accions militars.

Solidaritat per a les refugiades i la seva valentia.

Barcelona, 21 de setembre, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

 

Versión en castellano:

Solidaridad y responsabilidad con las refugiadas de las guerras y de la miseria  

La actual crisis de refugiados, en la que millones  de personas están huyendo de la guerra, de la  represión política o de estados fallidos  en diversos países, es un recordatorio  del terrible daño que generan los conflictos armados a nivel mundial.

Muchos son los refugiados que llegan a los bordes de Europa huyendo de la guerra de Siria,  pero también del conflicto y la inestabilidad en países como Libia, la República Centroafricana, Irak y muchos otros en los que las potencias europeas están implicadas, ya sea mediante intervenciones militares o la venta de armas.

Ahora que miles de refugiados llegan a nuestras fronteras se hace obligado echar la vista atrás y recordar que durante las dos guerras mundiales, fueron nuestros abuelos los que se embarcaron en largos viajes en busca de refugio. Lejos de fomentar la imagen de los refugiados como personas pobres, desarraigadas o desprotegidas debemos tratarlas desde la solidaridad internacional, desde la condena absoluta a todas las guerras y a las decisiones políticas que las generan.

Consideramos que la Unión Europea y los países miembros de la OTAN, así como todos los países del mundo que optan por la vía militar y violenta, deberían asumir responsabilidades por las intervenciones armadas que realizan.
 
Alertamos ante la posibilidad de que esta crisis pueda servir para implementar medidas políticas que están en contra del Derecho Internacional y que acrecienten la militarización de los controles fronterizos y de seguridad, haciendo peligrar la libre circulación de las personas en el espacio Schengen. En este sentido, reivindicamos el valor y la valentía de las personas que tratan de salvar sus vidas y las de sus familias y condenamos el trato que se les está dando desde las fronteras y desde las calles de algunos países europeos.

Por último, condenamos también las tremendas desigualdades que sufre nuestro mundo para que muchas personas tengan que dejar su hogar atrás, y reivindicamos la implementación de medidas políticas que fomenten la seguridad humana, así como el fin de la fabricación, inversión, y comercialización de armas.

Desde el Centro Delàs denunciamos que esta crisis es la de las guerras y la de las miserias y desigualdades que estas desatan. Reivindicamos que desde los países miembros de la UE y de la OTAN se asuma la responsabilidad tanto de las consecuencias de las guerras que promueven y alimentan y se tomen las medidas políticas necesarias para acabar con ellas por la vía pacífica.  

Demandamos medidas políticas concretas y de urgencia que permitan la acogida inmediata de los refugiados y demás personas que huyen de la guerra, la miseria y la represión.  

Reivindicamos la responsabilidad de los estados, su papel en los conflictos armados y apelamos a que asuman las consecuencias de sus acciones militares.

Solidaridad para los refugiados y su valentía.

Barcelona, 21 de setembre, Centre Delàs d’Estudis per la Pau


 

 

 - - -
No t'interessa?