Observatori sobre desarmament, comerç d'armes, conflictes armats i cultura de pau
joomla templates top joomla templates template joomla

Pressupost en R+D militar a l'Estat espanyol per al 2011

Escrit per Xavier Bohigas on . Posted in Economia de defensa

Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011 assignen per a investigació, desenvolupament i innovació militar una quantitat de 975,87 M€ i l’assignació per a investigació, desenvolupament i innovació civil és de 7.518,49 M€. Això vol dir que un 11,5% del que l’Estat espanyol dedicarà a la recerca, desenvolupament i innovació serà de caràcter militar.

El finançament de la R+D militar prové fonamentalment de dos programes pressupostaris, un és del Ministeri de Defensa i l’altre del Ministeri d’Indústria. En el pressupost del Ministeri de Defensa hi ha una partida dedicada a la recerca militar, és el programa  464A (Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas), amb una dotació de 203,9 M€. Però el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç també finança activitats militars de R+D. Aquestes estan incloses en el programa 464B (Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa) amb un total de 770,7 M€.


Els centres encarregats de la gestió del pressupost del programa 464A del M. de Defensa són: l'Òrgan central de defensa (Ministeri i Subsecretaria de Defensa i Secretaria d'Estat), el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) i l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA). El CEHIPAR i l’INTA són centres de recerca, desenvolupament tecnològic i assistència tècnica. El CEHIPAR centra les seves activitats en la tecnologia naval i l'INTA està especialitzat en la recerca i el desenvolupament tecnològic aeroespacial.


Per altra banda, les empreses militars espanyoles rebran 770,7 M€ del Ministeri d’Indústria (a càrrec del programa 464B) per a desenvolupament de projectes tecnològics relacionats amb la defensa. Alguns d’aquests projectes són l’avió de transport militar A400M, el submarí S80, el carro de combat Pizarro, els míssils Spike, la fragata F105 i els helicòpters NH90. El 70% dels ajuts aniran destinats a empreses privades del sector de defensa i un 30% a empreses públiques. Aquests ajuts que rebran les empreses dins d’aquest programa són en forma de crèdits retornables a vint anys amb un interès zero. Fins ara, la part retornada d'aquests crèdits no arriba a l'1% del total concedit. Això fa que el deute acumulat encara no retornat el 2010 sigui de 14.205,7 M€. De fet, aquests crèdits retornables s’han convertit en una via per finançar la indústria de defensa d’una manera camuflada.
La indústria militar encara pot rebre més diners del Ministeri d’Indústria. Hi ha dos programes d’ajut al desenvolupament tecnològicoindustrial (programa 467C) i aeroespacial (programa 467I), dels quals algunes empreses militars poden rebre finançament gràcies a què les seves activitats són de doble ús (militar i civil). Per tant, hem de considerar els 975,87 M€ que dedicarà l’Estat espanyol el 2011 per a R+D militar com un valor mínim.


A la figura 1 hem representat l’evolució de la despesa de l’Estat espanyol en R+D militar en els darrers anys, tant la que prové del M. de Defensa com la del M. d’Indústria. Es pot veure que, després d’un gran increment entre els anys 1997 i 1999, la despesa es va estabilitzar i ha començat a disminuir a partir del 2009.


Per fer-nos una idea de la grandària de la despesa en R+D militar espanyola, podem comparar-la amb la despesa en altres activitats de recerca civil. El pressupost del Ministeri de Ciència i Innovació per a l'any 2011 és de 6.613 M€. La dotació de la majoria de programes disminueix, si bé cal remarcar la reducció del 19% en el programa 143A (Cooperació per al desenvolupament). Un dels programes que reben més diners és el 463B (Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica), amb 2.016 M€, amb què es finança la majoria de la recerca que es fa a totes les universitats espanyoles. El programa 467C (Investigación y desarrollo tecnológico-industrial) té pressupostats 2.507 M€. Cal dir, però, que el 54% del pressupost del programa 463B i un 84% del programa 467C correspon a ajudes en forma de crèdits. Per tant són diners que s’han de retornar.
A la Figura 2 hem representat la despesa en R+D militar i algunes de les dotacions pressupostàries per a recerca civil. Destaquem que, per exemple, la despesa pressupostada per a R+D militar és una vegada i mitja superior a la despesa pressupostada per al programa d’investigació científica que inclou el finançament del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), més de tres vegades superior a la dedicada a la recerca sanitària, 37 vegades superior a la geològicomineral i mediambiental i més de 50 vegades superior a la dedicada a la recerca d’astronomia i astrofísica.

La recerca militar representa un 11,5% del total que l’Estat espanyol dedica a recerca. Aquesta proporció la considerem enorme però, a més, tinguem en compte que l’Estat espanyol dedica, en funció del seu PIB, una quantitat en recerca molt menor que la dels estats més propers del seu entorn socioeconòmic. Per això podem afirmar que els darrers governs espanyols prioritzen les despeses en R+D per sobre d’altres àrees com sanitat, educació, medi ambient, etc.
Un aspecte que sempre ha estat polèmic és el que fa referència als crèdits del M. d’Indústria a les empreses militars. Malgrat que siguin crèdits retornables, encara no s’ha abonat l’u per cent dels crèdits concedits. Seria una bona mesura que el govern comencés a reclamar aquests crèdits impagats.


El govern espanyol hauria de reduir notablement les partides pressupostàries dedicades a recerca militar i augmentar notablement les assignades a la recerca civil, si vol apropar-se als estàndards dels estats del seu entorn.


L'objectiu de la recerca militar és trobar noves armes i millorar l'armament existent per fer-lo més eficient. I això vol dir tenir més armes, i que matin millor. Si volem una societat més justa i en pau, la recerca militar ha de disminuir d'una manera dràstica.


Figura 1. Despesa en R+D militar en els darrers anys. Una part prové del Ministeri de Defensa i una altra prové del Ministeri d’Indústria.
Figura_1_article_Xavier_Bohigas_mat_41_cat
Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos Generals de l'Estat


Figura 2. Comparació de la despesa pressupostada per al 2011 en R+D militar i en algunes disciplines civils.
Figura_2_article_Xavier_Bohigas_mat_41_cat
Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos Generals de l'Estat

Col·labora amb:

sipri

És membre de:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adreça: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Tel: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org